Osterøy kommune

Bu- og avlastningstenesta søkjer etter Miljøarbeidar - kvilande nattevakt & helgestilling langvakt

Miljøarbeidar kvilande Natt og Helgestilling langvakt

 

Kort om stillinga:

 Bu- og avlastningstenesta gjer tenester til menneske med utviklingshemming og andre funksjonshemningar. Vi har no ledig 3 faste stillingar som kvilande nattevakt for helsefagarbeidar/assistent. 2 stk 54,93% stilling i arbeidsplan med vekselvis 2 og 3 samanhengande vakter på natt med arbeid kvar 3. helg. Vaktane går frå kl 21.45 - 08.15 som utgjør 6,5 timer utbetalt, med unntak av uttrykning. Det er og 1 stk 18,31% helgestilling natt og 1 stk 26,29% fast stilling som helsefagarbeidar/assistent hvor ein og yter ambulante tenester. Denne stillinga inngår i turnus med langvakter kvar 3.helg. Lørdag og Søndag. Alle stillingane er tilknytta oppstart av eit privat sameie på Loftås for seks tenestemottakarar.

Arbeidsplanen kan bli endra ved utviding av tiltaket.

Vi søkjer etter deg som ynskjer å bidra til trygghet, utvikling og vekst for beboera som er sårbar og treng trygge og gode levekår. Du må vere pliktoppfyllande, tålmodig, rolig, strukturert og har gjerne erfaring frå arbeid med autismespekterforstyrrelser. Du må vere god på å skape tillit og trygghet. Du vil få moglegheit til å delta i oppbygging av eit tilbod som har ein upriselig verdi for dei som skal motta det.

 

Arbeidsoppgåver:

- Sikre at tenestemottakar får naudsynt bistand i henhold til vedtak, forskrift og retningslinjer.

- Følgje tilsynsrutine på natt.

- Delta i faglig arbeid rundt tenestemottakar.

- Journalføring. Rapportere og dokumentere i tråd med interne rutinar og gjeldande lovverk.

- Oppfølging av psykisk og fysisk helsetilstand.

- Praktiske oppgåver i bustaden.

- Andre delegert oppgåver gjeve av leiinga i eininga.

 

Kompetanse:

- ynskjeleg gyldig autorisasjon som helsefagarbeidar, hjelpepleier, omsorgsarbeider eller barne- og ungdomsarbeidar, men andre med relevant erfaring kan og søkje

- Erfaring frå arbeid med mennesker med utviklingshemming og andre funksjonsnedsettelser.

-  Gode kommunikasjonferdigheter og samarbeidsevner.

- God munnleg og skriftleg framstillingsevne.

- Førarkort klasse B

- Dersom du har anna morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språkferdigheter tilsvarande B1. Gjeld ikkje søkjere med skandinavisk språk som morsmål.

 

Personlege eigenskapar:

- Fagleg engasjement er ei føresetnad

- Du må vere ein god lagspelar og bidra aktivt til å ivareta eit godt arbeidsmiljø

- Du må vere ansvarsfull, tålmodig og tåle stressande situasjonar

- Du må vere sjølvstendig

- Du må vere trygg på deg sjølve og handtera uforutsette situasjonar med ro og trygghet

- Du er oppteken av å ha eit tett og godt samarbeid med kollegaer, pårørande og andre samarbeidspartnarar.

- Du må ha evne til å skape trygghet og tillit.

- Du må ha ei løysningsorientert tilnærming til utfordringane i arbeidet

Personleg egnethet vil bli tillagt stor vekt

 

Vi tilbyr:

- Ein fagleg utfordrande stilling

- Gode påverknadsmuligheter

- Eit støttande og inkluderande arbeidsmiljø

- Faglig veiledning

- Løn etter tariff

- Gode pensjons- og forsikringsvillkår

 

Anna informasjon:

Intervju vert gjennomført fortløpande etter søknadsfrist.

Dersom du får tilbod om stillinga, må du legga fram politiattest som ikkje er eldre enn 3.mnd.

Kommunen har 6 mnd prøvetid ved tilsetting

 

 

Del på:

Fylke:

  • Vestland

Jobbtype:

Fast

Heiltid/Deltid:

Deltid

Arbeidstid:

Dag
Helg
Kveld
Natt
Skift/turnus

Søknadsfrist:

26.09.2021

Tiltreding:

01.12.2021

Arbeidsstad:

Ambulant team avd. Loftås

Kontaktpersonar:

Adresse:

Geitaryggen 8 5282 LONEVÅG

Kontorlokalisering